Begin » Mededelingen » Bestuursbijdrage augustus 2019

Bestuursbijdrage augustus 2019

Augustus is de maand van voorbereiding. Terwijl op topniveau de bal al weer zo’n twee maanden rolt, zijn de selectieteams deze maand met hun aanloop naar het nieuwe seizoen gestart. Inmiddels zijn de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Wederom opvallend is de late start van de competitie. In het weekend van 21 september (!) spelen de standaardteams hun eerste competitiewedstrijd.
Onze zondagafdeling heeft met de komst van twee jeugdteams en een tweede elftal meer body gekregen. Het bestuur is daarnaast blij met de toezegging van de KNVB dat in het vervolg alle teams tweewekelijks op dezelfde zondag thuis worden ingepland.
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de nieuwe editie van De Aftrap. In de eerste helft van september verschijnt de Presentatiegids voor het seizoen 2019-2020. Deze geeft weer een mooie inkijk in de club en een beeld van de ambities van onze eerste elftallen.

De jeugd is al weer volop in training. Naar verwachting zullen 59 (!!) teams het komend seizoen in competitieverband actief zijn. Om alle teams in goede banen te leiden is veel menskracht nodig. Zoals het zich nu laat aanzien, zijn nog niet alle (lagere) teams bij de jongens en meisjes van een trainer en/of begeleider voorzien. Het jeugdbestuur en de technisch jeugdcoördinatoren zijn vanaf juni druk doende geweest de juiste begeleiding voor de teams te vinden. Waar het niet gelukt is, worden ouders deze weken geïnformeerd dan wel persoonlijk benaderd. Verder zal, daar waar nodig, een informatieavond voor de ouders worden georganiseerd om hen te bewegen actiever bij het team van hun kind betrokken te raken. Dit is niet langer een vrijblijvend gebeuren meer. Elk team binnen FC Aalsmeer heeft recht op begeleiding van trainers en vrijwilligers. Dit vraagt dus ook iets van ouders.
Mooi om te zien is dat het nieuwe seizoen eerste elftalspelers jeugdteams gaan trainen. Zo staan Chelton Linger en Burak Sitil het nieuwe seizoen voor de jeugd op het veld. Een positieve ontwikkeling die hopelijk een vervolg krijgt.

Eind 2018 is tijdens een extra algemene ledenvergadering het besluit genomen leden (en ouders) te verplichten een bijdrage te leveren aan activiteiten binnen de club. Te denken valt aan o.a. bardienst, keukendienst, wedstrijdsecretariaat en het fluiten en begeleiden van jeugdwedstrijden. Het besluit is indertijd vastgelegd in de (aangepaste) statuten.
Met ingang van het nieuwe seizoen is deze verplichting van toepassing op alle jeugdspelers van O15 t/m O19 bij het begeleiden en fluiten van jeugdwedstrijden. Het bestuur heeft dit besluit op basis van advies vanuit de arbitragecommissie genomen. Jeugdspelers worden in het vervolg gedurende het seizoen voor een aantal wedstrijden ingedeeld. Dit gebeurt in overleg met de coördinatoren en begeleiders. Bij het fluiten worden zij actief begeleid door ervaren scheidsrechters uit de arbitragecommissie. Dit is een goede en noodzakelijke ontwikkeling.
Positief daarnaast is de aanmelding vanuit Meisjes O17 om het nieuwe seizoen keukendienst te verrichten. Het bestuur beraadt zich op dit moment nog verder over een toenemende betrokkenheid van ouders.

Zoals al eerder gemeld, heeft het bestuur de afgelopen maanden haar visie op toekomst van FC Aalsmeer voor de komende jaren geformuleerd en uitgewerkt. Het visiedocument is inmiddels klaar en zal de komende maanden inhoudelijk met verschillende vertegenwoordigers vanuit allerlei geledingen binnen de club worden gedeeld en inhoudelijk worden besproken.
Het doel is erop gericht de gezamenlijke visie in de Algemene Ledenvergadering van november aan de leden te presenteren. Geïnteresseerd om actief mee te denken? Meld je aan bij een van de bestuursleden.

Een groeiende tak binnen de club is Walking Football. Onder leiding van Bram Landzaat en Ben v.d. Ham is een groep veteranen op woensdagochtend actief op ons complex. Zij zijn voor het nieuwe seizoen op zoek naar spelers. De komende weken zoeken zij via allerlei kanalen (OVAK, Aalsmeer Vandaag, Witte Weekblad) de publiciteit. Geïnteresseerd in een proeftraining? Meld je aan.
De eerste training start op woensdag 4 september.

In juni werden, mede door het vertrek van een aantal leden vanuit de organisatie, door het algemeen bestuur zorgen geuit over de toekomst van het WKaatje. Inmiddels blijkt dat er zich voldoende nieuwe mensen hebben aangemeld die bereid zijn om in 2020 de kar te trekken. Het bestuur is bijzonder blij met deze uitkomst.

In de week van 12 augustus vond het Ajax Camp bij ons plaats. Ook de derde editie is weer naar volle tevredenheid verlopen met complimenten vanuit de Ajax staf voor onze accommodatie en, vooral, de inzet van de vrijwilligers (Dolf Groeneveld) vanuit FC Aalsmeer.

Tot slot: september 2019 is een gedenkwaardige maand. De oudere VVA’ers binnen de club moeten het weten. Het is namelijk de maand dat 100 jaar geleden Voetbalvereniging Aalsmeer werd opgericht. Hieruit blijkt dat al 100 jaar in deze gemeente in clubverband wordt gevoetbald. FC Aalsmeer is met haar omvang en accommodatie daar een prachtig uitvloeisel van. Het bestuur wenst alle teams binnen deze prachtige club een goed nieuw voetbalseizoen.

Namens het bestuur
van FC Aalsmeer,

Eef Niezing
(Voorzitter)

Bekijk ook

Bestuursbijdrage mei/juni 2020

Eindelijk is het zover. Na ruim negen weken Coronacrisis zijn de maatregelen door de overheid …