Begin » Bestuur » Uitnodiging Jaarvergadering 2020 – 2021

Uitnodiging Jaarvergadering 2020 – 2021

Geachte leden,

In verband met de huidige Corona maatregelen heeft de Algemene ledenvergadering van Football Club Aalsmeer niet op het gebruikelijke tijdstip – rond half november – plaats kunnen vinden. De statuten vereisen echter wel, dat de ALV vóór het einde van het kalenderjaar gehouden moet zijn. Helaas is de verwachting, dat de Corona-maatregelen de komende periode niet versoepeld zullen worden.

We nodigen u daarom hierbij van harte uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden vrijdag 10 december aanstaande om 20:00u. In verband met de Corona-maatregelen zal de vergadering via ZOOM worden gehouden. Mochten de maatregelen toch zodanig versoepeld worden, dat de vergadering op de normale wijze gehouden zal kunnen worden, zullen wij u daarover informeren. Ook dan zal de mogelijkheid worden geboden de vergadering digitaal bij te wonen.

De agenda en de notulen van vorig jaar zijn op de site beschikbaar (zie onderaan dit bericht). In de week voor de vergadering zal de link naar de ZOOM vergadering worden gemaild.

Voor diegenen, die niet bekend zijn met digitaal vergaderen en/of ZOOM staat een korte uitleg onderaaan dit bericht.

We hopen u in grote getalen te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Elly Zekveld
Secretaris

==========================

Agenda Jaarvergadering 2020-2021
Vrijdag 10 december 2021
Aanvang: 20.00 uur

Agendapunten

 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
  • Afberichten
  • Minuut stilte voor overleden leden
 2. Openingswoord van de voorzitter
  • Jaarverslag van de voorzitter
 3. Verslag van de ALV dd. 11 december 2020
 4. Verslagen van het bestuur
  • Verslag secretaris – Elly Zekveld
  • Verslag Senioren – Dave van Voorst
  • Verslag Jeugdzaken – Ruben Uithol
  • Verslag Sponsorzaken – Arjan Levarht
 5. Behandeling van het financieel jaarverslag, balans en
  staat van baten en lasten
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten
 8. Vaststelling contributie lopende en volgende seizoen
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Pauze
 11. Samenstelling bestuur
  • Aftredend (en niet herkiesbaar)
   – Robert-Jan Jansen (bestuurslid technische zaken)
   – Frank Springintveld (penningmeester)
  • Voordracht
   – Mark Stoffels (penningmeester)
  • Vacature
   – Bestuurslid technische zaken
 12. Jubilarissen
  • 25 jaar lidmaatschap
  • 50 jaar lidmaatschap
  • 60 jaar lidmaatschap
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
Agenda 2021
Notulen 2020
Handleiding ZOOM

Bekijk ook

Bestuursbijdrage mei 2023

Eerder deze week hebben we bekendgemaakt dat Martijn van der Neut de beoogde nieuwe voorzitter …