Begin » Bestuur » Uitnodiging en agendapunten Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging en agendapunten Algemene Ledenvergadering

Zoals eerder aangekondigd vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017 -2018 van Football Club Aalsmeer op vrijdag 2 november 2018 plaats. De locatie is Beethovenlaan 120, aanvang 20:00, ons clubhuis is open vanaf 19:00.
Zie hieronder de voorlopige agendapunten. Eventuele extra punten gaarne inbrengen vóór maandag 29 oktober 2018.

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Behandeling notulen vorige vergadering
 3. Verslagen van het bestuur (ter inzage tijdens de vergadering)
 4. Jeugdvoetbal op zondag
 5. Zonnepanelen
 6. Behandeling van het financieel jaarverslag, balans en staat van baten en    lasten (ter inzage tijdens de vergadering)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Goedkeuring balans en staat van baten en lasten
 9. Vaststelling contributie lopende en aankomende seizoen
 10. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 11. Pauze
 12. Samenstelling bestuur (aftredend, herkiesbaar, voor te dragen)
 13. Huldigingen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Het Algemeen Bestuur

Bekijk ook

Contributie inning seizoen 2019/2020

FC Aalsmeer heeft de contributie-inning voor seizoen 2019/2020 ook dit jaar weer uit handen gegeven …